COVID-19

Informace o dodržování podmínek

Sruby Relax Živohošť

Pravidla vztahující se k dodržení přesně definovaných podmínek

Ve všech prostorách rekreačního střediska (recepce, chodby, atd..) musí byt dodržována pravidla předepsané vzdálenosti mezi personálem a hosty min.1,5-2metry.

Provozovatel může aktivně bránit shromažďování hostů ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů).

Bude zajištěn minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven

V případě potřeby a podle vhodnosti- je nutné zabránit nadměrnému přeplnění provozovny.

Veškeré zařízení a prostory jsou udržována v čistotě a jsou dodržované běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.

Dekontaminace použitého nádobí, příborů a sklenic, které nejsou jednorázové, probíhá podle standardu. Během proces mytí/oplachování je doporučeno dodržování teplot nad 60°C;

Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.);

použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!

Provozovatel zajistí ochranné pomůcky a dezinfekčních prostředky, používání roušek a případných dalších pomůcek – v souladu s nařízením MZ.

Kontakt s hosty se omezuje na nezbytně nutnou dobu.

Nutná zvýšená pozornost při manipulaci použitým prádlem s ohledem na zvýšená rizika kontaminace.

U vstupu do provozovny je umístěn dávkovač dezinfekce na ruce.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a karanténního opatření

Tel: …………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………..

Datum narození: ………………………………………………………..

Trvalé bytem: …………………………………………………………….

Prohlašují, že jsem já ani žádný z členů mé rodiny v posledních deseti dnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a jsme bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
a prohlašují, že nejsme pozitivní na S-ARS CoV-2 (COVID-19) a nemáme v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

Beru na vědomí, že ubytovatel zpracovává mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto čestném prohlášení v souladu s obecným Evropským nařízením č. 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pouze v souvislosti a za účelem zajištění ubytování v rozsahu k tomu potřebném a v souvislosti se zajištěním ochrany veřejného zdraví. Údaje jsou zpracovávány pouze v době trvání ubytování, maximálně však po dobu 60 dnů ode dne podpisu tohoto prohlášení.

V Nová Živohošť  
Sruby Relax Živohošť


Podepsáno on-line/dne:    …………………………………………..

Rezervujte si pobyt
Hosté 2