Pravidla a řád pobytu

Smlouva o  krátkodobé soukromé rodinné ubytováni 

1. Každý zájemce (dále jen „Host“) o ubytování je povinen předložit na recepci resortu – ve hlavní budově s levé strany svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad) a napíše čestné prohlášení zdravotního stavu.

2. Resort vydá Hostu při řádném přihlášení kód na vstup, Vratná kauce: 2000 Kč. (slouží pro pokrytí případných škod, závěrečný úklid, vyneseny odpad a tak dal…) bude vrácena při řádném předání srubu – v den odjezdu.

3. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a odpor budících, osobám pod vlivem alkoholu nebo vlivem omamných látek nesmí se nosit žádné zbraně, střelivo, omamné nebo psychotropní látky apod.

4. Resort ubytuje zájemce v době od 15 hodin do 20 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Do té doby je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Pokud se host do dané hodiny neubytuje nebo nesdělí hodinu pozdního příjezdu předem recepci, je resort oprávněn rezervaci zrušit a pokoj vrátit do prodeje.

5. Dřívější ubytování hosta je možno pouze po předchozí domluvě s personálem recepce resortu a uvedením tohoto požadavku v závazné objednávce.

6. Resort má právo požadovat garanci na pobyt zálohou ve výši 100% ceny pobytu a objednaných služeb.

7. Pokud se Host ubytuje před 8:00 hodinou ranní, účtuje se Hostu doplatek pokud není s Hostem předem dohodnuto jinak.

8. V případě prodloužení ubytování ze strany Hosta, může resort Hostu nabídnout např. z důvodu obsazenosti resortu i jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně Host ubytován.

9. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host poslední den pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Pokud opustí resort později nebo zde nechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.

10. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid tj. nerušit ostatní ubytované Hosty v resortu. Host je především povinen nezatěžovat ostatní Hosty nadměrným hlukem, a to především s důrazem na noční klid. V případě rušení nočního klidu je Hotel oprávněn okamžitě Hostovi zrušit pobyt bez náhrady ceny za tento pobyt.

11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla, zavřít okna, uzavřít pokojové dveře a odevzdat resortu klič od srubu na recepci.

12. V pokoji a v celém areálu nesmí Host bez souhlasu vedení resortu přemísťovat zařízení, nábytek provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

13. Kouření, zapalování svíček ve srubu, nadmírní oheň v krbu je přísně zakázáno pod pokutou – se řídi podle servisu a oprav ,- Kč a vystěhováním Hosta ze srubu bez možnosti náhrady již uhrazených služeb.

14. V resortu a zvláště v pokoji není dovoleno Hostu používat vlastní elektrické přístroje, kromě holicích strojků, vysoušečů vlasů, nabíječů mobilních zařízení . Host je povinen po použití přístroje vypnout a zajistit je tak, aby nevzniklo poškození majetku nebo požár. V celém resortu je přísně zakázáno zapalovat svíčce.

15. V pokoji může Host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka resortu, a to po dobu od 08.00hod do 20.00hod. Každá návštěva se musí při příchodu nahlásit a při odchodu odhlásit na retortové recepci. Za návštěvu, je třeba uhradit poplatek podle ceníku, osoba která zůstane v pokoji po 22.00hod, je resort oprávněn účtovat cenu pobytu za jednu noc bez nároku na lůžko. Výměna hostů je nepřípustná. Záloha není vratná.

16. V resort na recepci se nachází lékárnička se základním vybavením.

17. Za bezpečnost nezletilých dětí v resortu nesou odpovědnost jejich zástupci. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných, Provozovatel nenese při provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

18. Pobyt domácích zvířat ve srubu je zakázán.

19. Za ubytování a další poskytnuté služby je Host povinen zaplatit ceny v souladu ceníkem platným v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení.

20. Hosté mají možnost seznámit se s rozsahem zpracování svých osobních údajů, a to zejména ve Ubytovací knize papírové podobě na recepci resortu.

21. Host je povinen nahlásit jakoukoliv zjištěnou vadu v pokoji pracovníkům resortu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že pokoj byl předán hostovi v zcela bezchybném stavu.

22. V případě, že pracovníci resortu zjistí na pokoji během nebo po ukončení pobytu vzniklou škodu, má host povinnost tuto škodu uhradit.

23. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má resort právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby.

24. Ochrana spotřebitele: Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení – občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).


Dům a Dům Živohošť, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Dumadum s.r.o., IČ: 17117518, Středočeský kraj, Nová Živohošt´143, Obec: Křečovice 257 56, Dům a Dům Živohošť, Tel: +420776770848recepce@dumadum.cz

b) Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování.

с) Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je oznámena klientovi před dokončením rezervace. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty daně, bez poplatku; Místní poplatek z pobytu se účtují zvlášť´ za každou osobu na noc.

d) Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a kód smlouvy ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně: e-mail, sms.

e) V souladu s ustanovením občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

f) Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

g) Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

Dále žádáme návštěvníky, aby

 • Nešlapali po ložním prádle v obuvi.
 • Ztráta klíče – se řídi podle servisu a oprav!!! – Kč poplatek.
 • Rozbité okno, dveře nebo jiné materiální škody způsobené v celém areálu se řídi podle servisu a oprav!!! – Kč poplatek.
 • Nepsali po zdech a postelích – pod pokutou dle velikosti znečištění.
 • Nelezli ze srubu ven oknem.
 • Nevynášeli inventář z srubu a neměnili rozmístění ve srubu.
 • Neničili záhony a zeleň v celém resortu
 • Čistit obuv před vstupem do srubu nebo přezut se. Máme připravené přezuvky.

Dále žádáme návštěvníky v poslední den pobytu, aby:

 1. Předali srub do 10 hodiny ráno – pokud se nedohodne jinak.
 2. Nahlásili veškeré škody, které v době pobytu způsobili.
 3. Povlečení a klíče od srubu, se odevzdávají vždy na recepci.

Ostatní

 • Při použití (pouze vyhrazeného) ohniště se držet bezpečnostními a protipožárními předpisy. Ohniště a jeho okolí řádně uklidit. Je možné si zapůjčit sekeru na přípravu dřeva a opékací vidlice na uzeninu.
 • Parkování vozidel je umožněno v ukázaném místě areálu.
 • Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v srubech. Ubytovací zařízení ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.
 • Zrušení ubytování se řídí stornovacími podmínkami. Ubytovací podmínky jsou stanoveny v ubytovacím řádu. Ten je viditelně vyvěšen na budově recepce a u každém srubu.

Stornovací podmínky

Bez možnosti vracení peněz.

Děkujeme za dodržování tohoto řádu a přejeme Vám příjemný pobyt v Dům a Dům Živohošť

Dům a Dům Živohošť, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Dumadum s.r.o., IČ: 17117518, Středočesky kraj, Nová Živohošt´143, Obec: Křečovice 257 56, Dům a Dům Živohošť, Tel: +420776770848, recepce@dumadum.cz

b) Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování.

с) Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je oznámena klientovi před dokončením rezervace. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty daně, bez poplatku; Mistní poplatek z pobytu se učtují zvlášt´ za každu osobu na noc.

d) Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a kod symlouvy ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně: e-mail, sms.

e) V souladu s ustanovením občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

f) Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

g) Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

Dále žádáme návštěvníky, aby

 • Nešlapali po ložním prádle v obuvi.
 • Ztráta klíče – se radi podle servisu a oprav!!! – Kč poplatek.
 • Rozbité okno, dveře nebo jiné materiální škody způsobené v celem arealu se radi podle servisu a oprav!!! – Kč poplatek.
 • Nepsali po zdech a postelích – pod pokutou dle velikosti znečištění.
 • Nelezli ze srubu ven oknem.
 • Nevynášeli inventář z srubu a neměnili rozmístění ve srubu.
 • Neničili záhony a zeleň v celém resortu
 • Hčistit obuv před vstupem do srubu převzut se mame pripravene převzuvky
 • Odpadky odnest na určité misto. Zaverečny uklid 400kč./srub, 200kč./chata

Dále žádáme návštěvníky v poslední den pobytu, aby:

 1. Předali srub do 10 hodiny ráno – pokud se nedohodne jinak.
 2. Srub předávali zametený, vytřený.
 3. Nahlásili veškeré škody, které v době pobytu způsobili.
 4. Povlečení a klíče od srubu, se odevzdávají vždy na recepci.

Ostatní

 • Při použití (pouze vyhrazeného) ohniště se držet bezpečnostními a protipožárními předpisy. Ohniště a jeho okolí řádně uklidit. Je možné si zapůjčit sekeru na přípravu dřeva a opékací vidlice na uzeninu.
 • Parkování vozidel je umožněno v ukazanem místě areálu.
 • Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v srubech. Ubytovací zařízení ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.
 • Zrušení ubytování se řídí stornovacími podmínkami. Ubytovací podmínky jsou stanoveny v ubytovacím řádu. Ten je viditelně vyvěšen na budově recepce a u každém srubu.

Stornovací podmínky

Bez možnosti vracení peněz.

Děkujeme za dodržování tohoto řádu a přejeme Vám příjemný pobyt v Dům a Dům Živohošť

Rezervujte si pobyt
Hosté 2